< Dagboek Captain Mau - Civil Affairs Flushing 3-6 November 1944 - Fragment 10 >